Támogatások a számvitelben

Dátum: 2015. 12. 07.

Ez a tartalom már több mint egy éves. A benne közölt információk nem feltétlenül felelnek meg az éppen aktuális szabályozásnak.

Korábbi cikkeinkben is sokat foglalkoztunk már a támogatásokkal. Különös kezelés alá tartozik az áfában, speciális szabályokat kapott egy-egy támogatás a társasági adóban. Így az év vége felé, amikor ismét egy év zárásához közeledünk, a fejlesztési támogatások könyvelési kérdéseit szedjük össze.

Előleg


A fejlesztési célú támogatás az adott üzleti évben csak akkor számolható el bevételként, ha az legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg is realizálódik [Szt. 86. § (4) bekezdés b) pont], a bevétel időbeli elhatárolására nincs lehetőség, mivel a konkrét támogatás nem eszközhöz kapcsolódik.
A felmerült költségeket a számviteli törvény előírásainak megfelelően felmerülésük időszakában el kell számolni. Ha a költségek aktiválására nincs lehetőség, úgy „féllábas” lehet az elszámolás, egyik évben a költségek, másik évben a bevétel kerül kimutatásra.
tamogatasok_szamvitelben.jpg
A támogatási előlegnél pont fordított a probléma. Az előleg nem minősül bevételnek, azt kötelezettségként kell kimutatni. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjáig megtörténik az előleggel való elszámolás, akkor az előleg összege bevételnek minősül, egyéb iránt a beszámolóban is a kötelezettségek között kerül kimutatásra. Amennyiben a mérlegkészítésig megtörténik az elszámolás, úgy a kapott előleg a beszámolóban már nem kötelezettségként, hanem bevételként kerül kimutatásra, és szükség szerint a passzív időbeli elhatárolások közé kerül átvezetésre.

Tárgyévben folyósított támogatások

Abban az esetben, ha mind az eszköz beszerzése, mind a számla benyújtása, mind a kifizetés időpontja a tárgyévben megtörténik, akkor a számviteli elszámolás a következőképpen alakul.1. Beruházás megvalósítása
T 161 Befejezetlen beruházás K 45 Beruházási szállítók
2. Aktiválás
T 12-14 Tárgyi eszköz K 161 Befejezetlen beruházás
3. Beruházási szállítók kiegyenlítése
T 45 Beruházási szállítók K 384 Elszámolási betétszámla
4. Tárgyévi értékcsökkenési (écs) leírás elszámolása
T 571 Terv szerinti écs K 129-149 Tárgyi eszköz écs-e

A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást a rendkívüli bevételek között kell kimutatni. A kapott összeget ezzel egyidejűleg pedig halasztott bevételként el kell határolni. Majd a halasztott bevételt a fejlesztés során a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni a rendkívüli bevételekkel szemben. Így a bevételek és költségek egyidejű elszámolása biztosítja a támogatásból megvalósított eszköz eredménysemlegességét.
5. Fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatás jóváírásának elszámolása
T 384 Elszámolási betétszámla K 96/98 Egyéb/Rendkívüli bevétel
6. Halasztott bevételként történő elhatárolás
T 96/98 Egyéb/Rendkívüli bevétel K 483 Halasztott bevétel
7. Értékcsökkenéssel arányos feloldás
T 483 Halasztott bevétel K 96/98 Egyéb/Rendkívüli bevétel

Későn folyósított támogatások


Van olyan eset, amikor az eszköz beszerzése a tárgyévet megelőző évben megtörtént, viszont a számla benyújtása és a kifizetés időpontja a tárgyévben, tehát a fordulónapot követően történik meg.
Tárgyévet megelőző év elszámolásai megegyeznek az előbb bemutatott első négy könyvelési sorral. Viszont a kifizetés csak a tárgyévben történik meg, ezért bevételként még akkor sem számolható el a támogatás összege, ha a kedvezményezett az aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik.
Ilyen esetekben több gyakorlat is előfordul. Véleményem szerint helytelen az a megoldás, hogy amikor a támogatás összege a tárgyévben megérkezik, akkor az előző évi terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolt összegét – ami a tárgyévet megelőző év eredményét csökkentette – a támogatással arányos résznek megfelelő összegben passzív időbeli elhatárolásként megszüntessük. Ezzel a tárgyévi ráfordítással szemben nemcsak a tárgyévi bevételek állnak egymással szemben.
Véleményem szerint ebben az esetben úgy kell eljárni, hogy meg kell vizsgálni, a támogatás folyósításakor mennyi az eszköz várható használati idejéből hátralevő idő, és erre az időre arányosan kell szétosztani.
Nézzük számszerűsítve. Tételezzük fel, hogy az eszköz beszerzése szeptember 1-jén történik, a várható használati ideje pedig 84 hónap, és a támogatás nem érkezik meg az aktiválás évében. A támogatás folyósításakor, azaz a következő évben még elszámolható 80 havi értékcsökkenés (a beszerzés évében 4 hónap volt, azt már nem veszem figyelembe), azaz a támogatás összegének 80-ad részének 12-szerese lesz az évenként feloldható rész.

Tőketartalékba kerülő támogatások


A fejlesztési támogatásokból tőketartalékba csak azokat a támogatásokat szabad elszámolni, ahol jogszabály kifejezetten rendelkezik a tőketartalékba helyezésről [számviteli törvény 36. §-a (1) bekezdésének f) pontja]. Ilyen tőketartalékba kerülő támogatás pl. a szakképzési alapból kapott fejlesztési (beruházási) támogatások.
Ezeket a támogatásokat a kifizetéskor (befolyásakor) kell a tőketartalékba elszámolni (T 384 – K 412), azaz az elszámolást nem befolyásolja, hogy azt mikor igényelték, az ide vonatkozó szerződést mikor írták alá stb. Ha a támogatást feltételekhez kötötten folyósították, akkor egyidejűleg a támogatás összegét lekötött tartalékba kell helyezni (T 412 – K 414). A vállalkozás, amennyiben a támogatási feltételeket nem teljesíti, akkor a támogatás egy részét vagy egészét vissza kell fizetnie. Ezen támogatások visszafizetése tőketartalék terhére történik.

A számviteli törvény 38. §-a (2) bekezdésének d) pontja előírja a tőketartalékból a lekötött tartalék képzését és az adott üzleti év mérlegfordulónapján a lekötött tartalékban annyi támogatást kell szerepeltetnie, amennyit a vállalkozásnak – ha a támogatási feltételeket nem teljesítené – vissza kellene fizetnie. Ez lehet a támogatás teljes összege, illetve annak egy része. Ha például a feltétel úgy szól, hogy a fejlesztési támogatásból megvalósított eszközt öt évig üzemeltetnie kell a vállalkozásnak, és ezt a feltételt a vállalkozás nem teljesíti, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie, akkor a megkapott támogatás teljes összegét öt évig lekötött tartalékban kell szerepeltetni. Ez a lekötött tartalék, majd az ötödik év végén kerül egy összegben feloldásra. Amennyiben az üzemeltetési feltételt nem teljesítik és a támogatást vissza kell fizetni, akkor a lekötött tartalékban lévő támogatást vissza kell vezetni a tőketartalékba (T 414 – K 412), majd a visszafizetett támogatás összegével a tőketartalékot kell csökkenteni (T 412 – K 384).


Gyakori kérdés, hogy a tőketartalékba visszavezetett támogatást mire használhatja fel a vállalkozás? Ha a támogatás visszavezetésre kerül a tőketartalékba, akkor a támogatás a vállalkozás saját tőkéjének szabad része lesz és a tőketartalék bármilyen felhasználási jogcímére bevonható. Így pl., ha a vállalkozás eredménytartaléka negatív, akkor az eredménytartalék veszteségének ellentételezésére (kinullázására), vagy tőketartalékból jegyzett tőke emelésére, vagy ha a tulajdonos jegyzett tőkét szállít le tőkekivonással, akkor a tulajdonos a tőketartalék arányos részét is kivonhatja. A tőketartalékba helyezett támogatásból azonban sosem lesz bevétel, bár az eszköz költségei, ráfordításai az adózás előtti eredményben jelennek meg.

Töltsd le

Ingyenes bemutató számunkat

Lapozz bele az eddig megjelent írásokba!

Korábban megjelent cikkekből most egy ízelítő pdf-et állítottunk össze, és elneveztük Irányadó próbaszámnak. A kiadványt akkor is érdemes letöltened, ha már Irányadó előfizető vagy, hiszen a lap ebben a formában ezidáig még nem jelent meg.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!